Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tatalo mo le Mafutaga a le  'Aufaigaluega

Le Alii e, le Ao o le Ekalesia.  Ua e filifilia lau 'Aufaigaluega galulue, o nisi e fai ma faifeau, o nisi e fai ma a'oa'o, o nisi foi e fai ma tiakono.  Fa'afetai mo au tofiga, e ui na lagona lo matou fa'atauvaa, a ua e fa'aaogaina pea i matou mo lou finagalo.  Ia e fa'aaupegaina le soifua i le tino ma le soifua fa'aleagaga.  Ia atagia i lo latou ola le fa'amaoni, le alofa, le fealofani, le amiotonu, le onosa'i, ma le amio mama.  Ia e fa'amalosia ma fa'atumauina le fa'atuatua ma le finafinau o au auauna mo mea sili.  Ona o Iesu, Amene.


*****************

Tatalo mo Tupulaga

Lo matou Atua e, e te tofia lava i matou i faiva eseese.  Ua matou tatalo atu mo tupulaga, ina ia lagonaina le ola fia aoga i Lau galuega tala'i.  Ia galue lou Agaga i o latou loto, e fa'amaoni ai le ola tu'uina atu.  Ia filifili fa'atasi ma lau Afio, e manuia ai o latou olaga.  Ia iloa fa'aaliga o lou mana, e tali atu ai ma le mautinoa i lou fa'aali mai i o latou ola.  Ia liliuina e lou mana o latou loto, ma fa'aaogaina mo le Galuega Fa'afaifeau.  Ia tupu pea lou Malo i le lalolagi nei, e fa'aaogaina i ai ola o a matou tupulaga.  Ona o Iesu le Alii e ou lo matou valaauina, Amene.
  

("Ia Faia Lou Finagalo" - Tusi Tatalo 'Au Leoleo - EFKAS, 2010)

While the six standing Committees contribute to the mission and ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa by carrying out the resolutions ratified by the General Assembly, there are five auxiliary Fellowships (Mafutaga) who also contribute to the mission and ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa in their own unique way.  There is the Mafutaga Aoao a Tina (Women's General fellowship), the largest of all the fellowships; the Mafutaga 'Au Taumafai (Christian Endeavors' fellowship), the Mafutaga 'Au Leoleo (Prayer Watchers' fellowship), the Mafutaga Aoao a Tiakono (Deacon's General fellowship), and the Mafutaga Aoao a Tupulaga (Youth General fellowship).  Sanctioned and recognized by the CCCAS General Assembly, each of these fellowships play an important part in the mission and ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa.


 

               Mafutaga Aoao a Tina      --                 
    (Women's General Fellowship)                 

"IA MATAALA, ATIINA A'E MA GALULUE FA'ATASI MO LE ALII" 
E aofia Tina uma o le EFKAS i totonu o le Mafutaga Aoao a Tina.  E tuuina atu ia i latou le fa'aiuga o a latou lava mataupu mo le aiaia o a latou fesoasoani esese.  E to'alua ona sui i le Komiti o Feau Eseese.  E to'atasi lona sui i le Komiti o Atina'e.   E to'aono ona sui usufono i le Fono Tele.

                      "MO KERISO MA LE EKALESIA"
E to'atasi le sui usufono a le Mafutaga a le 'Au Taumafai i le Fono Tele.  O ona ofisa: Peresitene, e galue mo le lua tausaga; Sui Peresitene, o le Faifeau Toeaina mai Matagaluega ta'itasi; Failautusi, e galue mo le tolu tausaga; Teutupe, e galue mo le tolu tausaga.

   
     --     Mafutaga 'Au Taumafai
     (Christian Endeavors' Fellowship)


Mafutaga 'Au Leoleo    --                
(Prayer Watchers' Fellowship)              

                              "IA MATAALA MA TATALO"
        O le Komiti a le Mafutaga a le 'Au Leoleo, e aofia ai le Ofisa o le   
        Mafutaga (Peresitene, Sui Peresitene, Failautusi ma le Teutupe), 
        e to'atasi foi le Faifeau faauu mai le Matagaluega.  O le fono a le
        Mafutaga, e aofia ai le Komiti ma le sui e to'atasi mai i 'aulotu
        ta'itasi. 

                "O AUAUNA FA'ALAGOLAGO I LE ALII"
E aofia uma Tiakono a le EFKAS i totonu o le Mafutaga Aoao a Tiakono.  E tuuina atu ia i latou le fa'aiuga o a latou lava mataupu mo le aiaia o a latou fesoasoani esese.E to'aono ana usufono i le Fono Tele.


         --        Mafutaga Aoao a Tiakono
              (Deacon's General Fellowship)

                         
                           Mafutaga Aoao a Tupulaga   --             
                           (Youth General Fellowship)              

                  "OLA TAUTUA FA'AMAONI IA KERISO"
E aofia uma Tupulaga Talavou a le EFKAS i totonu o le Mafutaga Aoao a Tupulaga.  E to'atasi lona sui i le Komiti o Atina'e, ae e to'aono ona sui usufono i le Fono Tele.