Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

O le Ekalesia

   O le Ekalesia, o le igoa lea o le fa'apotopotoga o tagata ua talitonu, fa'atuatua ma alolofa moni ia Iesu Keriso.  O Iesu o le Ao o le Ekalesia, a o i tatou o itutino o Lona tino, e pei ona fa'amaumau i a'oa'oga a le Aposetolo o Paulo, "A o outou, o le tino o Keriso outou" (1Kori12:27).     
     Ua fa'apea foi a'oa'oga a Iesu i le Vine Moni - o Iesu le pogai, a o i tatou o lala (Ioane15).  Ua iloga mai o Keriso o le Ao o le Ekalesia, a o le Ekalesia o le tino lea ua aofia ai itu-tino eseese e tele.
   Ua fa'atusa foi, o le Aiga o le Atua (Efeso2:19).  O Keriso o le Matai, a o le Ekalesia o lona 'au-aiga lea; ma o tagata uma i lea nu'u ma lea nu'u, ua aofia ai i le 'au-aiga o le Aiga tele e tasi, ua aofia ai le 'au fa'atuatua i le lagi ma le lalolagi. 
   Ua iloga lava le fa'apotopotoga o le Ekalesia i nu'u ta'itasi uma, o i ai ni vaega se lua: o e ua fa'a-Ekale-siaina; ma e ua ta'ua i le igoa -'aulotu.  O le 'aulotu, o i latou uma ia o e ua mafai ona 'auai i tapuaiga ma fesoasoani i nisi itu o le tino o le galuega, vagana ai le le 'auai i le Fa'amanatuga, o le Talisuaga Paia a le Alii, ma nisi fono fa'apitoa a le Ekalesia.
   O tagata ua fa'aEkalesiaina, o i la-tou ia ua tuuina atu i le Atua, ma ua uma ona papatisoina i le suafa o le Tama, le Alo ma le Agaga Paia.  Ua talia e i latou le faatuatua i lo latou valaauina e le Atua i Lona alofa tunoa tele; ma ua tumau ai pea ma le faamalosi ona o faamanuiaga uma o le alofa tunoa, ua foaiina mai e ia i Lana Ekalesia.  Ua talia foi e i latou tulafono ma faiga a le EFKAS, ma ua tausisi i ai. 

("O le Fa'avae EFKAS - Mataupu II," Iloiloga VI, 2010)

We are the Congregational Christian Church of American Samoa (CCCAS), also known as, the "Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano i Amerika Samoa (EFKAS)."  We are a fellowship of more than 100 local Samoan Christian congregations located throughout American Samoa, the United States, New Zealand and Australia.  We are united in our passion and commitment to love God, to faithfully follow Jesus Christ, and to rely on the guidance of the Holy Spirit in carrying out our mission to the world, in and through our ministry in serving the Samoan Christian community.  

 

Our History:

As a fellowship of Samoan Christian congregations, our roots can be traced back to 1830 - the official year when a group of missionaries from the London Missionary Society (LMS) arrived on the shores of the Samoan Islands to preach the Gospel.  Led by John Williams, these LMS missionaries successfully established themselves in Samoa and proceeded to spread the Gospel all throughout the Samoan islands.  In the process, the first Christian church was established in Samoa, which became formally known as the 'Samoan Church LMS.'  Locals simply referred to the church as the 'Lotu Ta'iti" (Tahitian church), signifying the place that John Williams and his group of LMS missionaries originated prior to arriving in Samoa. 

In 1961, after more than 100 years since its establishment, the name 'Samoan Church LMS' was changed to the 'Congregational Christian Church of Samoa (CCCS).'  In 1980, as the local congregations in American Samoa sought independence from those in (Western) Samoa, the fruits of this independence resulted in adopting the name "Congregational Christian Church of American Samoa (CCCAS)," which we continue to carry til this day.  Since our inception in 1980, the Congregational Christian Church of American Samoa has firmly established herself in American Samoa, the United States, New Zealand and Australia.

 

Our Faith:

As a fellowship of Samoan Christian believers, the following are just only a few of the basic beliefs that lie at the heart of our faith.  With the "Apostle's Creed" laying the foundation, we also believe that:

  • Jesus Christ, the Head of the Church, is Lord and Savior; who reigns over all and cares over all
  • The Holy Scriptures, the Old and New Testaments, is the ultimate source of authority for Christian living, which includes all that is necessary for salvation
  • The ministry is a gift of God, through Christ for His Church, given to us for the betterment of life and the service of all humanity.  We believe the Church represents God to humanity in its testimony and loving service to people.  We believe the Church also represents the world before God through her prayers of thanksgiving and praise, confession and intercession.
  • Corporate worship to God is the very core in the life of the congregation, for the Church is the fellowship of those who have covenanted to live harmoniously in new life, through their common faith, nourished by grace.  We believe that by worshiping God, members of the Church are enriched and edified in faith, through prayers, hymns, hearing of the Word and partaking in the Sacraments.

        OUR MISSION